Częste pytania

Użytkowników aplikacji Rejestr Asystentów Medycznych.

Użytkownik zobowiązany jest uzyskać uprawnienia do danej roli w systemie RAM.
W celu uzyskania uprawnień należy dokonać następujących czynności:

 • posiadać: profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany lub certyfikat ZUS;
 • złożyć wniosek o nadanie uprawnień dla danej roli: lekarza, lub asystenta lub reprezentanta;

We wniosku o nadanie uprawnień należy dokonać następujących czynności:

 • wybrać jedną z ról, o którą użytkownik będzie się ubiegał;
 • wskazać podmiot lub praktykę, który ma dokonać weryfikacji  złożonego wniosku poprzez wpisanie w co najmniej jednym polu: NIP, REGON lub nr księgi;

Po wpisaniu jednej z wartości (NIP, REGON lub nr księgi) użycie funkcjonalności „Wyszukaj”  umożliwi znalezienie właściwego podmiotu.

 Użycie funkcjonalności „Złóż wniosek”, aby przesłać go do wskazanego podmiotu w celu nadania uprawnień.

Po nadaniu przez administratora PWDL uprawnień do roli lekarza, lub asystenta lub reprezentanta użytkownik ma możliwość zalogowania się do RAM oraz stworzenia upoważnienia.

W przypadku założenia konta przez Administratora OIL (Lekarza, Asystenta, Reprezentant OIL) użytkownik który chce rozpocząć pracę (aktywować swoje konto) zobligowany jest do zalogowania się do systemu. Informacja o założeniu konta przez Administratora OIL zostanie przesłana na adres mailowy wprowadzony podczas tworzenia wniosku o rolę przez Administratora OIL.

Użytkownik w RAM może posiadać tylko jedną rolę.

 • OK – przetworzony (pozytywny),
 • BPL - brak profilu lekarza (lekarz nie ma profilu PUE)
 • BUL - brak uprawnień lekarza (lekarz nie posiada uprawnień do wystawiania zaświadczeń lekarskich)
 • BPA - brak profilu asystenta (asystent nie ma profilu PUE)
 • INL – inny lekarz (przesłana aktualizacja upoważnienia dotyczy innego lekarza niż pierwotnie przekazano)
 • INA – inny asystent medyczny (przesłana aktualizacja upoważnienia dotyczy innego asystenta niż pierwotnie przekazano)
 • ZOK – zachodzące okresy upoważnienia (okres podany w przesłanej aktualizacji upoważnienia zachodzi na inny okres dla tego asystenta i lekarza z innego upoważnienia)

Po zalogowaniu się do systemu na https://ram.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl należy
w menu “Ustawienia” (prawym górnym rogu) rozwinąć zakładkę "Usuń konto".

Konto użytkownika może zostać usunięte pod warunkiem, że nie jest powiązane z żadnym podpisanym, obowiązującym lub nieobowiązującym upoważnieniem.

Po usunięciu konta, użytkownik w celu uzyskania poprawnej roli powinien ponownie złożyć wniosek o nadanie uprawnień w systemie RAM.

Każdy podmiot leczniczy/praktyka ma wyznaczoną osobę, która pełni rolę Administratora PWDL.

Zadaniem Administratora PWDL w RAM jest nadawanie uprawnień użytkownikom RAM, poprzez rozpatrywanie składanych przez nich wniosków o nadanie uprawnień (wniosków o rolę).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, upoważnienia do wystawania e-recepty i e-skierowania w swoim imieniu może udzielić wyłącznie lekarz i lekarz dentysta.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, upoważnienia do wystawania e-ZLA w swoim imieniu może udzielić lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer.

Upoważnienie może być udzielone na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, przy czym po upływie tego okresu można udzielić kolejnych upoważnień na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Upoważnienie do wystawiania e-recepty i e-skierowań obowiązuje od dnia następującego po dniu jego udzielenia albo od wprowadzonej przez wystawiającego daty obowiązywania upoważnienia - w zależności, która z okoliczności nastąpi później.

Upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich obowiązuje od dnia otrzymania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji, albo od wprowadzonej przez wystawiającego zaświadczenie lekarskie daty obowiązywania upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich - w zależności, która z okoliczności nastąpi później.

System RAM jest wyłącznie systemem do tworzenia upoważnień przez lekarzy dla asystentów do wystawiania w ich imieniu: e-skierowań, e-recept, czy e-zwolnień. Upoważnienie to określa czas na jaki lekarz upoważnił asystenta do wystawiania w jego imieniu powyższych dokumentów. Nie jest to natomiast system, w którym wystawia się e-receptę, e-skierowanie czy e-zwolnienie.

Nie ma potrzeby integracji systemu gabinetowego z RAM. Natomiast dostawca systemu gabinetowego będzie musiał przygotować technicznie swój system do obsługi takiej funkcjonalności (m.in. aby na dokumencie e-recepty było widoczne, kto jest wystawcą dokumentu, a kto osobą podpisującą). Dopiero wtedy asystent będzie mógł podpisywać e-recepty, e-skierowania w imieniu lekarza.

 1. Celem wystawiania e-ZLA asystent musi posiadać: konto w PUE ZUS oraz podpis kwalifikowany lub Profil Zaufany lub Certyfikat ZUS lub Podpis osobisty.
 2. Celem wystawiania e-recept, e-skierowań asystent musi posiadać: podpis kwalifikowany lub Profil Zaufany lub Certyfikat ZUS lub Podpis osobisty oraz mieć system gabinetowy, w którym funkcjonalność podpisywania przez asystenta medycznego e-recept, e-skierowań w imieniu lekarza została przygotowana.
 1. Funkcjonalność podpisywania e-recept przez asystentów medycznych w imieniu lekarza zostanie udostępniona do końca 2019. Konkretna data udostępnienia tej funkcjonalności zostanie opublikowana na stronie https://ezdrowie.gov.pl/
 2. Funkcjonalność podpisywania e-skierowań przez asystentów medycznych w imieniu lekarza zostanie udostępniona w 2020.