Częste pytania

Użytkowników aplikacji Rejestr Asystentów Medycznych.

Użytkownik zobowiązany jest uzyskać uprawnienia do danej roli w systemie RAM.
W celu uzyskania uprawnień należy dokonać następujących czynności:

 • posiadać: profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany lub certyfikat ZUS;
 • złożyć wniosek o nadanie uprawnień dla danej roli: lekarza, lub asystenta lub reprezentanta;

We wniosku o nadanie uprawnień należy dokonać następujących czynności:

 • wybrać jedną z ról, o którą użytkownik będzie się ubiegał;
 • wskazać podmiot lub praktykę, który ma dokonać weryfikacji  złożonego wniosku poprzez wpisanie w co najmniej jednym polu: NIP, REGON lub nr księgi;

Po wpisaniu jednej z wartości (NIP, REGON lub nr księgi) użycie funkcjonalności „Wyszukaj”  umożliwi znalezienie właściwego podmiotu.

 Użycie funkcjonalności „Złóż wniosek”, aby przesłać go do wskazanego podmiotu w celu nadania uprawnień.

Po nadaniu przez administratora PWDL uprawnień do roli lekarza, lub asystenta lub reprezentanta użytkownik ma możliwość zalogowania się do RAM oraz stworzenia upoważnienia.

Użytkownik w RAM może posiadać tylko jedną rolę.

 • OK – przetworzony (pozytywny),
 • BPL - brak profilu lekarza (lekarz nie ma profilu PUE)
 • BUL - brak uprawnień lekarza (lekarz nie posiada uprawnień do wystawiania zaświadczeń lekarskich)
 • BPA - brak profilu asystenta (asystent nie ma profilu PUE)
 • INL – inny lekarz (przesłana aktualizacja upoważnienia dotyczy innego lekarza niż pierwotnie przekazano)
 • INA – inny asystent medyczny (przesłana aktualizacja upoważnienia dotyczy innego asystenta niż pierwotnie przekazano)
 • ZAK – zachodzące okresy upoważnienia (okres podany w przesłanej aktualizacji upoważnienia zachodzi na inny okres dla tego asystenta i lekarza z innego upoważnienia)

Po zalogowaniu się do systemu na https://ram.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl należy
w menu “Ustawienia” (prawym górnym rogu) rozwinąć zakładkę "Usuń konto".

Konto użytkownika może zostać usunięte pod warunkiem, że nie jest powiązane z żadnym podpisanym, obowiązującym lub nieobowiązującym upoważnieniem.

Po usunięciu konta, użytkownik w celu uzyskania poprawnej roli powinien ponownie złożyć wniosek o nadanie uprawnień w systemie RAM.

Każdy podmiot leczniczy/praktyka ma wyznaczoną osobę, która pełni rolę Administratora PWDL.

Zadaniem Administratora PWDL w RAM jest nadawanie uprawnień użytkownikom RAM, poprzez rozpatrywanie składanych przez nich wniosków o nadanie uprawnień (wniosków o rolę).